វីដេអូឈ្នះពានរង្វាន់

វិស្វករសំណង់ស៊ីវិល

Video Description A civil engineer is a person who practices civil engineering – the application of planning, designing, constructing, maintaining, and operating infrastructures while protecting the public and environmental health, as well as improving existing...

ឯកទេសបង្កាត់ពូជដំណាំ

Video Description Agriculturalist - someone concerned with the science or art or business of cultivating the soil. agriculturist, cultivator, grower, raiser. farmer, granger, husbandman, sodbuster - a person who operates a farm. fruit grower - someone who grows fruit...

អ្នករចនាក្រាហ្វិក

Video Description Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas non risus pellentesque, iaculis erat non, venenatis ex. Sed pharetra ex non dui vestibulum, id rutrum sem semper. Etiam mattis sem sed commodo venenatis. Quisque mollis placerat dolor...